Website: www.lenie.info

Disclaimer.

Lenie  verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De op deze site ter beschikking gestelde informatie en aanbevelingen (Ďinformatieí) wordt u te goeder trouw verstrekt. Deze informatie wordt als juist geacht op het moment dat u hiervan kennis neemt. U draagt zelf volledige verantwoordelijkheid voor het vertrouwen dat u hieraan hecht. In geen geval kan Lenie aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van het vertrouwen dat in deze informatie wordt gesteld of het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Lenie is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website

Lenie behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website zonder voorafgaand bericht te wijzigen of te corrigeren.

© Copyright 

Alle informatie op deze website (documenten waaruit de site is samengesteld en alle voor de site gecreŽerde elementen) zijn eigendom van Lenie en vallen onder de wetten op bescherming van het auteursrecht  zodra de informatie op de web-server aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. Een bezoeker mag de documenten van deze site  slechts kopiŽren ter informatie en uitsluitend voor particuliere doeleinden inzetten ; iedere reproductie en/of ieder gebruik van kopieŽn voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden, tenzij hiervoor door  Lenie ontheffing  voor is verleend.  Er wordt geen enkele licentie, noch enig ander recht dan het raadplegen van de site, aan gebruikers van deze site toegekend.
 
Hypertext links


Lenie wijst nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van de sites waarnaar verbindingen gemaakt kunnen worden. Deze verbindingen worden aan de gebruikers van de website van www.lenie.info aangeboden als serviceverlening. De beslissing om deze verbindingen te activeren behoort volledig toe aan de webgebruikers zelf.

Deze verbindingen  vallen niet onder het beheer van Lenie . De hyperlinks impliceren geen goedkeuring van Lenie met betrekking tot de inhoud van die websites.  Lenie is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Lenie' s  website verkregen is.

Privacy policy

Ik respecteer de privacy van alle bezoekers van mijn internetsite en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. De verstrekte informatie zal enkel voor het doel worden aangewend waarvoor deze aan mij is verschaft. Ik zal uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Ik waardeer het vertrouwen dat u in mij stelt en zal alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen.


Deze site wordt uitgegeven door:
 

"  Lenie "

Lenie van der Horst

Laarstraat 73   7471 DB  Goor

Tel. 0547-263023

Mobiel: 06-25072586

Website: www.lenie.info